Vedtægter for Møllebakkens Antennelaug.

§ 1.
Forenings navn er Møllebakkens Antennelaug, og dens hjemsted er Fåborg-Midtfyn Kommune.

 

§ 2.
Som medlem kan optages enhver, som ønsker tilslutning til antennelauget, inden for anlæggets
dækningsområde, dog således at bestyrelsen har afgørelsen af, hvem der kan optages, alt under
hensyntagen til de til enhver tid af det offentlige fastsatte forskrifter.

 

§ 3.
Forenings formål er at formidle såvel inden, som udenlandske radio og fjernsynsprogrammer til
medlemmerne, via foreningens fællesantenneanlæg, samt udbyde kapacitet til brug for
datatransmission og udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over et
bredbåndskabelanlæg.

 

§ 4.
Medlemskab af antennelauget er en forudsætning for en ejendoms, eller lejligheds tilslutning til
fællesantenneanlægget, og kun sådanne tilsluttede kan optages som medlemmer.
Såfremt en andelsboligforening, eller en anden forening søger optagelse, optages denne som 1
medlem og alene med 1 stemme på generalforsamlingen. I alle tilfælde er bestyrelsen dog
berettiget til at fordre kontingent indbetalt af de enkelte lejlighedsbeboere på lige fod med de andre
medlemmer af lauget.

 

§ 5.
For laugets forpligtelser, hæfter alene lavets formue. Laugets medlemmer har intet personligt
ansvar.

 

§ 6.
Medlemmer er pligtige til at underskrive og ved bestyrelsens foranstaltning, lade tinglyse deklaration
om fremføring af nødvendige antennekabler over vedkommende medlems ejendom, samt om
eftersyn og vedligeholdelse m. v. af sådanne kabler, med lauget og det offentlige som
påtaleberettiget.

 

§ 7.
Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i
første kvartal.
Generalforsamlingen indkaldes med 8 dages skriftlig varsel og / eller ved én af bestyrelsen under
”Generalforsamlinger”, indrykket i en lokal avis.

Generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning ved formanden.
3. Regnskab ved kassereren.
4. Fastsættelse af kontingent og gebyrer for det kommende regnskabsår.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Forslag til optagelse på dagsordenen skal indgives til bestyrelsen skriftligt, senest 4 dage før
generalforsamlingen.
Valg af bestyrelse sker ved simpel stemmeflertal.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, og revisionen af 1 medlem, således at bestyrelsen konstituerer
sig selv med en formand, en kasserer og en sekretær, samt 2 suppleanter for disse.
Alle bestyrelsesmedlemmer samt revisor, vælges for 2 år, således at kasserer, sekretær og et
bestyrelsesmedlem afgår på ulige år, mens formand, og det andet bestyrelsesmedlem, afgår på lige
år. Suppleanter vælges hvert år. Genvalg kan finde sted.

 

§ 8.
Alle bestyrelsens afgørelser træffes ved simpel stemmeflertal.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen varetager alle laugets anliggender og er i øvrigt berettiget til, når den finder anledning
dertil, at optræde med bindende virkning på laugets vegne.
Alle udtræk på foreningens kassebeholdning skal godkendes af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.
Dog kan låneoptagelse kun foretages, efter vedtagelse på en generalforsamling jvf. § 9.

 

§ 9.
Alle bestemmelser på en ordinær generalforsamling, træffes ved simpel stemmeflertal, uanset de
mødendes antal.
Vedtægtsændringer kan dog kun vedtages, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede og to
tredjedele stemmer derfor, eller når to tredjedele af de fremmødte, på en ordinær generalforsamling
og denne generalforsamling, uden hensyn til de fremmødtes antal og ved simpel stemmeflertal,
godkender den ordinære generalforsamlings vedtagelse.
Der kan alene stemmes ved personlig fremmøde og ikke ved fuldmagt.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil og skal
afholdes, på forlangende af mindst 10 % af medlemmerne, der ved skriftlig henvendelse fremsætter
begæring derom, med forslag der ønskes behandlet.

 

§ 10.
Ændring af medlemskontingentet skal, for at være gyldigt, vedtages af generalforsamlingen.

 

§ 11.
Laugets ophævelse eller installationernes nedlæggelser, besluttes i overensstemmelse med
reglerne i § 9, dog at den nødvendige stemmemajoritet overalt vil være tre fjerdedele, i stedet for to
tredjedele.
Ved salg, ekspropriation eller anden ophørsgrund, fordeles laugets formue til velgørende formål.

 

§ 12.
I tilfælde af, at et medlem ønsker at udtræde af lavet gælder, at dette kun kan ske ved opsigelse
afgivet til lavets administration. Opsigelse kan ske med et varsel på løbende måned +30 dage.
Ophør af medlemskab medfører ikke pligt for udtrædende, til at tilsvare nogen andel af foreningens
bruttogæld, jvf. § 5. Man kan ej heller gøre krav på andel i laugets aktiver. I tilfælde af udtræden, er
lavet berettiget til pr. udtrædelsesdagen, at afbryde medlemmets forbindelse til
fællesantenneanlægget.

 

§ 13.
Såfremt nogen medlem væsentligt misligholder sine forpligtelser efter nærværende vedtægter, er
laugets bestyrelse berettiget til, uden varsel, at afbryde antenneforbindelsen til medlemmet, samt at
ekskludere medlemmet med den virkning, som følge af udtræden efter § 12.

 

§ 14.
I tilfælde af et medlems død eller konkurs, er vedkommendes successorer berettiget til, at fordre
medlemskabet bragt til ophør med 1 måneds varsel ved udgangen af en måned, men i så fald uden
refusion af kontingentandel.

 

§ 15.
Regnskabsåret løber fra den 1. januar, til den 31. december.
Medlemskontingent, som følger regnskabsåret blive opkrævet af laugets administration sammen
med programafgifter, og opkræves kvartårligt forud i marts, juni, september og december, med
forfald primo måneden efter.
Ved manglende betaling gennemfører laugets administration følgende.
Rykker 1 med oplysning om manglende betaling og at installationen afbrydes uden yderligere
varsel, såfremt beløbet ikke er indbetalt indenfor 7 dage. Fremsendes ca. 10 dage efter forfald.
Rykkeren er påført rykkergebyr p.t. kr. 100.
Ved Rykker 2 med oplysning om fordringerne, overdrages det til inkassobureau.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 16. marts 2016.

Bestyrelsen.